Placówka rodzinna im. s. Longiny

LOGO PLACÓWKI_200

Placówka Rodzinna im. s. Longiny Trudzińskiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. NP. w Tuligłowach zwana ,,Placówką”,  jest niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego.

Pacówka przeznaczona jest dla 8 -10 dzieci w różnym wieku, szczególnie z rodzin wielodzietnych, pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki w rodzinach naturalnych.

Ma charakter integracyjny, przyjmowane są także dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. W uzasadnionych przypadkach może przebywać więcej lub mniej dzieci, zgodnie z  decyzją Organu Kierującego.

W Placówce Rodzinnej mogą przebywać nieletnie matki z dziećmi.

Placówka:

  • tworzy jedną wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej;
  • wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
  • umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
  • zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;

Placówka współpracuje z Koordynatorem Pieczy Zastępczej, asystentem rodziny w celu zapewnienia wysokiej jakości i skuteczności oddziaływań wychowawczych oraz sprawowania opieki nad dzieckiem.

Placówka zapewnia swoim wychowankom:

  • dobre warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie, zaopatrzenie w odzież, bieliznę, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku, w tym pomoce szkolne i zabawki;
  • stałą opiekę pielęgniarską i zdrowotną w Przychodni Rejonowej oraz wszystkie konsultacje specjalistyczne;
  • przygotowanie do samodzielnego życia, szczególnie wtedy, gdy nie można liczyć na pomoc rodziny naturalnej.

Regulamin Placowki Rodzinnej

Folder Placówki Rodzinnej